JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

Uutiset
23.6.2024 10.00

Koskiseuroja kolme vuosikymmentä

Lapuan Sanomien juttu on otsikoitu ”Sanan äärellä Hourunkosken pauhussa”, ja samoissa merkeissä kokoonnutaan tänäkin vuonna Hourulle. Anni Hakola osallistui ensimmäisen kerran Koskiseuroihin vuonna 1997 ja sen jälkeen ne ovat kuuluneet hänen kesäänsä. Nyt hän on muiden diakonia- ja lähetyspiirien vapaaehtoisten kanssa järjestämässä seuroja.

Lapuan Sanomien juttu on otsikoitu ”Sanan äärellä Hourunkosken pauhussa”, ja samoissa merkeissä kokoonnutaan tänäkin vuonna Hourulle. Anni Hakola osallistui ensimmäisen kerran Koskiseuroihin vuonna 1997 ja sen jälkeen ne ovat kuuluneet hänen kesäänsä. Nyt hän on muiden diakonia- ja lähetyspiirien vapaaehtoisten kanssa järjestämässä seuroja.

Minna Ylimäki-Hemminki

Jo 30 vuo­den ajan Haa­pa­kos­kel­la on jär­jes­tet­ty hei­nä­kuus­sa kos­ki­seu­rat. Niis­sä nau­ti­taan ke­säil­las­ta, ihas­tel­laan luon­non kau­neut­ta, vei­sa­taan vir­siä ja kuun­nel­laan pu­hei­ta. En­sin seu­rat oli­vat Hou­run­kos­ken ke­sä­te­at­te­ril­la ja vuo­des­ta 2008 läh­tien Haa­pa­kos­ken nuo­ri­so­seu­ran jo­ki­ran­nas­sa.

– Aluk­si seu­rat oli­vat vir­si­lau­luil­lan ni­mel­lä, myö­hem­min on pu­hut­tu kos­ki­seu­rois­ta, tie­tää An­ni Ha­ko­la.

Hän muis­te­lee, et­tä ky­län om­pe­luil­las­sa joku oli eh­dot­ta­nut ke­sä­te­at­te­ril­le kos­ki­seu­ro­ja, kun muu­al­la on pel­to­seu­ro­ja, myl­ly­seu­ro­ja tai pi­ha­seu­ro­ja. Ja kyl­lä kan­nat­ti, joka vuo­si vä­keä on riit­tä­nyt. Vii­me vuon­na seu­roi­hin saa­pui noin 90 vie­ras­ta.

– Mo­net seu­ra­vie­raat ta­paa­vat tul­la kos­ki­seu­roi­hin kau­em­paa­kin.

Seu­ro­jen ajan­koh­dak­si on va­kiin­tu­nut hei­nä­kuun vii­mei­nen kes­ki­viik­ko. Jär­jes­tä­ji­nä ovat Kar­hun­ky­län ja Män­ni­kön lä­he­tys- ja di­a­ko­ni­a­pii­rien va­paa­eh­toi­set. Ai­em­min mu­ka­na ovat ol­leet myös Ko­jo­lan, Kan­gas­luo­man ja Ke­ron lä­he­tys- ja di­a­ko­ni­a­pii­rit.

Ko­leh­ti ke­rä­tään lä­he­tys­työl­le ja di­a­ko­ni­a­työl­le.

– Tou­ko­kuus­sa mie­tim­me seu­ra­pu­hu­jat ja mu­sii­kin. Mo­net vuo­det Mau­ri Lau­ri­la on ilok­sem­me tul­lut hai­ta­rin kans­sa mu­kaan. Seu­ra­päi­vä­nä ha­ra­vien, san­ko­jen ja rät­tien kans­sa sii­vo­am­me seu­ra­pai­kan ja kan­nam­me pen­kit pai­koil­leen. Kuk­ka­kimp­pu tu­lee ko­ris­ta­maan pu­hu­ja­paik­kaa. Lo­puk­si lai­tam­me kä­det ris­tiin ja ru­koi­lem­me seu­ro­jen puo­les­ta ja hy­vin mei­tä on kuul­tu: Olem­me usein näh­neet, mi­ten sa­de­pil­vet ovat väis­ty­neet juu­ri seu­ro­jen ajak­si, An­ni Ha­ko­la iloit­see.

Min­na Yli­mä­ki-Hem­min­ki

Tämä jut­tu on jul­kais­tu La­pu­an Sa­no­mien ke­sä­leh­des­sä, jon­ka nä­köis­leh­ti on mak­sut­ta lu­et­ta­vis­sa verk­ko­si­vul­lam­me.