JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

? Viikon kysymys ?

Uutiset
15.12.2022 7.30

Poutun metsästäjät juhli 60-vuotista taivaltaan

Toi­mi­tus
@la­pu­an­sa­no­mat.fi

En­sim­mäis­tä vuot­taan seu­ran pu­heen­joh­ta­ja­na toi­mi­va Sami Pök­kä täh­den­si met­säs­tyk­seen kuu­lu­van yh­des­sä oloa, elä­myk­siä ja ta­ri­noi­ta. Haus­kois­ta ti­lan­teis­ta ja hen­ki­löis­tä riit­tää jut­tu­ja. Ta­ri­nat jää­vät elä­mään läpi su­ku­pol­vien.

– Seu­ral­la on hy­vät olo­suh­teet ja puit­teet toi­min­taan. Meil­lä ny­ky­pol­vel­la on iso vas­tuu vaa­lia pe­rin­tei­tä ja toi­mia oi­kein ala­ti muut­tu­vas­sa maa­il­mas­sa. Kes­kei­ses­sä roo­lis­sa olet­te te maa­no­mis­ta­jat. Toi­min­tam­me pe­rus­ta on yh­teis­työ tei­dän kans­san­ne. Kuun­te­lem­me her­käl­lä kor­val­la mie­li­pi­tei­tän­ne. Me met­säs­tä­jät ai­om­me jat­kos­sa­kin ol­la luot­ta­muk­sen­ne ar­voi­sia, Pök­kä pu­hui.

Maa­no­mis­ta­jien li­säk­si kii­tok­set läh­ti­vät myös Met­säs­tä­jä­lii­tol­le, Riis­tan­hoi­to­yh­dis­tyk­sel­le, Ken­nel­pii­ril­le, Ka­na­koi­ra­ker­hol­le, La­pu­an kau­pun­gil­le, naa­pu­ri­seu­roil­le Kau­ha­val­la ja La­pu­al­la muil­le met­säs­tys­seu­roil­le. Unoh­ta­mat­ta myös oman seu­ran met­säs­tä­jiä ja hei­dän lä­hei­si­ään.

Ti­lai­suu­des­sa pu­hu­nut Met­säs­tä­jä­lii­ton Poh­jan­maan pii­rin toi­min­nan­joh­ta­ja Veli Ku­ja­la luo­vut­ti Kari Ha­ko­mä­el­le Suo­men Met­säs­tä­jä­lii­ton ho­pei­sen an­si­o­mer­kin. Ken­nel­pii­rin pu­heen­joh­ta­ja Rei­no Kor­pe­la puo­les­taan pal­kit­si Mat­ti Ta­ka­luo­man, Pasi Kul­tin ja Ma­ti­as Mik­ki­län ho­pei­sel­la an­si­o­mer­kil­lä. La­pu­an Riis­tan­hoi­to­yh­dis­tys ojen­si Juk­ka Luo­mal­le Suo­men Riis­ta­kes­kuk­sen ho­pei­sen an­si­o­mer­kin. Prons­si­sen an­si­o­mer­kin sai­vat Erk­ki Tuo­maa­la, Ant­ti Tuo­maa­la, Veli-Heik­ki Har­ju­la ja Tatu Huh­ta­la.

Seu­ran kun­ni­a­jä­se­nil­le Jaak­ko Pe­rä­läl­le, Jus­si Kul­til­le ja Mart­ti Hel­lal­le ylei­sö an­toi an­sai­tut ap­lo­dit.

Seu­ran pu­heen­vuo­ros­sa joh­to­kun­nan jä­sen Tatu Huh­ta­la ko­ros­ti myös maa­no­mis­ta­ja­suh­tei­den tär­keyt­tä.

– Met­säs­ty­soi­keus kuu­luu maa­no­mis­ta­jil­le, jota seu­ra heil­tä vuok­raa. Met­säs­tä­jät pi­tä­vät riis­tan ai­heut­ta­mat va­hin­got maa­no­mis­ta­jien vil­je­lyk­sil­le ja met­sil­le ku­ris­sa. Suo­ra ai­neel­li­nen kor­vaus vuok­ra­oi­keu­den luo­vut­ta­mi­ses­ta ra­joit­tuu ai­na jos­kus an­net­ta­vaan hir­vi­pais­tiin ja maa­no­mis­ta­jil­le jär­jes­tet­tä­viin pei­jai­siin, Huh­ta­la ker­toi.

Hän vink­ka­si myös miet­ti­mään joi­ta­kin ”pik­ku pas­sin­ki­muo­to­ja” maa­no­mis­ta­jien suun­taan.

– Eh­kä joku di­gi­loik­ka ala­sän­gys­tä huk­ka­kau­ran kit­ki­jäk­si, hän heit­ti aja­tuk­sen.

Pou­tun Met­säs­tä­jät ry:ssä on kir­joil­la täl­lä het­kel­lä noin 100 met­säs­tä­jää, näis­tä jo kuu­si on nai­sia. Nai­set ovat seu­ras­sa li­säk­si ak­tii­vi­sia koi­raih­mi­siä ja yk­si jo hir­ven­kaa­ta­ja­kin.

Pou­tus­sa met­säs­tä­jien luon­non ja riis­tan hy­vin­voin­nin eteen teh­dään mo­ni­puo­li­ses­ti töi­tä. Seu­ran jä­sen­mak­sus­sa on kom­po­nent­ti­na riis­tan hoi­toon kan­nus­ta­va ele­ment­ti. Hir­vi­lu­pien li­säk­si seu­ra on ak­tii­vi­ses­ti ha­ke­nut val­ko­hän­tä­peu­ro­jen kaa­to­lu­pia. Nii­tä ei ha­lu­ta saa­da alu­eel­le ti­hen­ty­mää.

– Joku vuo­si sit­ten vil­li­si­ka­kin kaa­det­tiin seu­ran alu­eel­ta. Nii­tä ei mis­sään ni­mes­sä ha­lu­ta por­si­maan alu­eel­le, kos­ka af­rik­ka­lai­sen si­ka­ru­ton le­vi­ä­mi­nen vil­li­si­ois­ta maa­kun­nan si­ka­loi­hin voi­si ai­heut­taa koh­tuut­to­mat me­ne­tyk­set si­ka­far­ma­reil­le ja teu­ras­ta­moil­le, Pök­kä huo­maut­taa.

Ala­jo­en kul­tai­set sän­get ve­tä­vät yhä ka­na­koi­raih­mi­siä puo­leen­sa. Pou­tun Met­säs­tä­jil­lä ja Suo­men Ka­na­koi­ra­ker­hol­la on pit­kä ja hyvä yh­teis­työ. Ka­na­koi­ra­ker­hon jär­jes­tä­mä kil­pai­lu- ja muu toi­min­ta on tuo­nut, ja tuo jat­kos­sa­kin, La­pu­al­le alan luon­toih­mi­siä. La­pu­a­lai­nen lii­ke-elä­mä hyö­tyy mo­nel­la ta­voin tä­män väen pal­ve­le­mi­ses­ta ja huo­leh­ti­mi­ses­ta.

Koi­ra on met­säs­tä­jä­per­hees­sä tär­keä jä­sen, jos­ta huo­leh­di­taan hy­vin. Se on usein myös met­säs­tä­jän pa­ras ka­ve­ri. Seu­ras­sa jär­jes­te­tään mo­nien eri koi­ra­ro­tu­jen kil­pai­lu­toi­min­taa.

Koi­rien lii­al­li­ses­ta in­hi­mil­lis­tä­mi­ses­tä ker­toi Tatu Huh­ta­la va­roit­ta­van esi­mer­kin:

– Erään jä­se­nen ol­les­sa La­pis­sa ka­na­lin­tu­met­säs­tyk­sen avauk­ses­sa hä­nen vai­mon­sa soit­te­li sii­nä il­lan­suus­sa ja ky­se­li, mitä ma­ja­paik­kaan kuu­luu. ”Ei pal­jo mi­tään, Timp­pa tuos lait­te­lee ruo­kaa ja Mik­ko ma­kaa­loo Ir­man kans”. Het­ken hil­jai­suu­den jäl­keen kuu­lui tiuk­ka ky­sy­mys: kuka saa­ke­lin IR­MA? ”No, se on se Mi­kon koi­ra!”

? Viikon kysymys ?

? Viikon kysymys ?