JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

Kulttuuri
15.4.2024 9.50

Työka­lu­teh­taassa esillä Helena Teräväisen "Tilakokemuksia" valoku­va­näyttely

Arkkitehti Helena Teräväisen (oik) valokuvia esillä Työkalutehtaassa. Ripustukaverina oli kuvataiteilija Marja Kolu.

Arkkitehti Helena Teräväisen (oik) valokuvia esillä Työkalutehtaassa. Ripustukaverina oli kuvataiteilija Marja Kolu.

Mira Uu­si­hau­ta-Koi­vu
@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Van­han Pau­kun Työ­ka­lu­teh­taas­sa, te­at­te­ri­ti­lan käy­tä­väl­lä, on esil­lä ark­ki­teh­ti He­le­na Te­rä­väi­sen va­lo­ku­via. Nyt esil­lä ole­van va­lo­ku­va­näyt­te­lyn nimi on "Ti­la­ko­ke­muk­sia".

Näyt­te­lyn te­ok­sia on ol­lut ai­em­min esil­lä Hel­sin­gis­sä Gal­le­ria68:ssa vii­me syk­sy­nä. Nyt ko­ko­el­ma on näh­tä­vil­lä La­pu­al­la, ja se on ko­ko­el­ma Te­rä­väi­sen omis­ta muis­tois­ta, jot­ka liit­ty­vät eri­lai­siin ti­loi­hin eri puo­lil­la maa­il­maa ja eri ai­koi­na. Kaik­ki ku­vat ovat ve­dok­sia di­gi­taa­li­sis­ta ku­vis­ta, jois­ta muu­ta­ma on di­gi­ta­li­soi­tu ai­em­mis­ta di­a­ku­vis­ta. Van­han Pau­kun Työ­ka­lu­teh­taas­sa ole­va näyt­te­ly on hiu­kan edel­lis­tä sup­pe­am­pi, kos­ka muu­ta­ma teos on jo vaih­ta­nut omis­ta­jaa.

Näyt­te­lys­sä on tie­ten­kin myös va­lo­ku­va Ala­jo­el­ta. Sen vai­kut­ta­van "pel­to­me­ren" var­mas­ti moni la­pu­a­lai­nen tun­nis­taa.

Te­rä­väi­nen ku­vai­lee va­lo­ku­vaus­taan ja te­ok­si­aan näin: Ark­ki­teh­tuu­ri on ti­lan tai­det­ta, riit­tää­kö sii­nä nä­ke­mi­nen? Ti­loi­hin men­nään kaik­ki ais­tit mu­ka­na, ei­kä kyse ole vain jul­ki­si­vu­ku­vas­ta. Pro­fes­so­ri Ju­ha­ni Pal­las­maa on sa­no­nut, et­tä ark­ki­teh­tuu­ri on­kin ver­bi ja sen ko­ke­mi­nen ta­pah­tuu liik­kees­sä. Hyvä ark­ki­teh­tuu­ri kul­jet­taa ih­mis­tä ti­lois­sa ja aut­taa orien­toi­tu­maan.

– Va­lo­ku­va näyt­tää tie­tyn het­ken ti­las­sa. Voi­ko va­lo­ku­van kat­so­mi­nen tar­jo­ta jo­tain sa­maa kuin mo­ni­ais­ti­nen ko­ke­mus ti­las­sa? Va­lo­ku­va saat­taa luo­da niin voi­mak­kaan (vale)muis­ton, et­tä luu­lee

käy­neen­sä ku­van esit­tä­mäs­sä pai­kas­sa.

Te­rä­väi­sen va­lo­ku­va­har­ras­tus al­koi hä­nen opis­kel­les­saan ark­ki­teh­dik­si Ou­lun yli­o­pis­tos­sa. Myö­hem­min työs­sä ark­ki­teh­ti­na ka­me­ras­ta ke­hit­tyi do­ku­men­toin­nin ja hy­vien suun­nit­te­lu­koh­tei­den ja

-esi­merk­kien vä­li­ne.