JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

Lapualaanen
22.6.2024 12.00

Lapsiperheen kesä: Välipalaa silmi­ä­hi­ve­le­vissä kulttuu­ri­koh­teissa ja sporttia pumptrackilla

Mira Uu­si­hau­ta-Koi­vu
@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Bar­ryn per­heen vilk­kaat po­jat, Mico 5 v. ja Rony 4 v. lait­ta­vat juok­suk­si tä­män täs­tä. Ol­laan mu­se­on­mä­el­lä ihas­te­le­mas­sa ke­sää ja te­ke­mäs­sä mo­nel­le lap­si­per­heel­le tär­ke­än ajan­viet­to­pai­kan tar­kis­tus­ta.

Myös Bar­ryn ai­kui­set, eli Lii­sa Bar­ry ja hä­nen mie­hen­sä Agui­bou Bar­ry, läh­te­vät tä­män täs­tä koh­ti ke­säi­siä paik­ko­ja ym­pä­ri La­pu­aa. He ovat ak­tii­vi­nen per­he niin kult­tuu­rin sa­ral­la kuin ur­hei­lus­sa. Toi­nen po­jis­ta pal­loi­lee jo Vir­ki­äs­sä ja nuo­rem­pi­kin odot­taa, et­tä pää­si­si pal­lo­kou­luun. Mut­ta vä­lil­lä per­he läh­tee te­ke­mään jo­tain ihan muu­ta haus­kaa.

Bar­ryn per­heen ke­sän lä­hi­kär­ki­koh­tei­ta ovat esi­mer­kik­si Van­han Pau­kun alue.

– Siel­lä vaik­ka pie­ni kah­vi­het­ki upe­as­sa ym­pä­ris­tös­sä, se in­nos­taa ai­na myös poi­kia, Lii­sa Bar­ry ker­too.

Pau­kun alu­een li­säk­si po­jat läh­te­vät oi­kein mie­lel­lään Jo­ki­laak­son mat­kai­lu­puu­tar­haan, siel­lä voi kat­sel­la eläi­miä, syö­dä vaik­ka vä­li­pa­lan kah­vi­las­sa ja joen lä­hei­syys on ai­na kiin­nos­ta­va ele­ment­ti niin lap­sil­le kuin ai­kui­sil­le. Ke­sän ai­ka­na puu­tar­ha myös muun­tuu ja kuk­ki­vat kas­vit vaih­tu­vat, jo­ten nii­den­kin kat­se­le­mi­ses­sa me­nee hyvä tovi.

Ke­sään kuu­luu ui­mi­nen, jo­ten mikä koh­de on hyvä La­pu­al­la sii­hen?

– Me ol­laan ty­kät­ty käy­dä Simp­si­öl­lä uu­del­la ran­nal­la, Lii­sa Bar­ry ker­too.

Tal­vel­la ui­ma­hal­li on myös ah­ke­ras­sa käy­tös­sä. Per­heen poi­kia sin­ne vie usein isä.

– Odo­tam­me ko­vas­ti uut­ta ui­ma­hal­lia, kos­ka Rony pi­tää ny­kyi­sen las­te­nal­taan vet­tä it­sel­leen lii­an kyl­mä­nä, Lii­sa nau­raa.

Mi­con ja Ro­nyn lemp­pa­ri­paik­ko­ja ovat myös tot­ta­kai leik­ki­puis­tot ja niis­tä eten­kin skeit­ti­park­ki ja lii­ken­ne­puis­to Huh­ta­lan­tien var­rel­la sekä pumpt­rack-rata Vä­li­läs­sä.

Lii­sa Bar­ry työs­ken­te­lee Va­sun­mä­en­tien Shel­lil­lä ke­säl­lä ja iloit­see, et­tä saa ke­säl­lä pi­tää pa­lan mat­kaa myös lo­maa. Min­ne­kään ko­vin pit­käl­le reis­sul­le hän ar­ve­lee et­tei eh­di. Oma työ ja hy­vin ak­tii­vi­nen har­ras­tus Te­at­te­ri La­pu­an pu­vus­ta­ja­na pi­tää kii­rei­se­nä myös va­paa-ajan. Lii­sa Bar­ry on vaa­te­tu­sa­lan ar­te­saa­ni ja li­sä­kou­lut­tau­tu­nut li­säk­si roo­li- ja te­at­te­ri­pu­vus­tuk­seen, jo­ten te­at­te­ril­la on ai­na pal­jon hom­mia lu­vas­sa.

– Olen ai­na ty­kän­nyt te­at­te­ris­ta ja nyt saan ol­la mu­ka­na sii­nä mie­lin mää­rin eten­kin rak­kaan pu­vus­tuk­sen an­si­os­ta.

Ke­säi­sen te­ke­mi­sen li­säk­si Lii­sa Bar­ry ha­lu­aa muis­tut­taa, et­tä syk­sy­kin ai­ka­naan saa­puu ja sil­loin taas te­ke­mi­sen koh­teet vaih­tu­vat. Hei­dän yk­si tär­keä koh­taa­mis­paik­kan­sa on seu­ra­kun­nan eri ta­pah­tu­mat ja ker­hot.

– Ker­hois­sa lap­set saa­vat tou­hu­ta ja ai­kui­sil­le on mu­ka­vaa jut­te­lu­seu­raa muis­ta van­hem­mis­ta. Olen ko­ke­nut sel­lai­sen to­del­la tär­ke­äk­si ja mie­lei­sek­si.

Tämä jut­tu on jul­kais­tu La­pu­an Sa­no­mien ke­sä­leh­des­sä, jon­ka nä­köis­leh­ti on mak­sut­ta lu­et­ta­vis­sa verk­ko­si­vul­lam­me.