JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Hakuohjeet

Hae sivustolta-kenttään voi syöttää vapaasti hakusanoja.
Vapaassa tekstihaussa toimivat hakusanojen välissä seuraavat operaattorit (kirjoita operaattori aina ISOILLA kirjaimilla):

AND = kaikki sanat pitää esiintyä tekstissä
OR = joku sanoista pitää esiintyä tekstissä (jos hakusanojen välissä ei ole mitään operaattoria on oletusoperaattori OR)
NOT = Ensimmäinen sana esiintyy mutta jälkimmäiset eivät saa esiintyä tekstissä
? = kirjaimen tilalla merkitsee mitä tahansa merkkiä, esim. n?ki löytää noki, näki jne.
* = sanan lopussa merkitsee useampaa merkkiä, esim. auto* löytää sanat automaatti, autorata jne.
” = virkkeen tai sanaparin alussa ja lopussa hakee tarkalleen kirjoitetussa muodossa, esimerkiksi ”Matti Meikäläinen”

Haun tuloksena saat ruudulle osumien määrän sekä otsikkolistan jutuista, joissa hakusanat esiintyvät.
Napsauttamalla otsikkoa juttu ladataan sivulle. Mikäli hakutulos sisältää runsaasti juttuja, kannattaa tarkentaa hakumäärittelyä, jotta tulos saadaan suppeammaksi.
Avattuasi haluamasi jutun, pääset takaisin hakuun napsauttamalla selaimen Siirry sivu taaksepäin -painiketta.

Viikko

Kuukausi

6kk

Lapualaanen
15.10.2022 7.00

Sesilia Tassi ja ”Martti” Mohamed Elmahdy: Lapua hellii maail­man­mat­ka­laisia

Mira Uu­si­hau­ta-Koi­vu@la­pu­an­sa­no­mat.fi

Jos ky­sy­tään Se­si­lia Tas­sil­ta, niin la­pu­a­lai­nen tapa vas­taa­not­taa tän­ne muut­ta­va uu­si asu­kas on hy­vin po­si­tii­vi­nen. Tas­si on muut­ta­nut La­pu­al­le noin 2,5 vuot­ta sit­ten ja ke­huu paik­ka­kun­taa ko­vas­ti. Ver­tai­lu­poh­jaa hä­nel­lä on esi­mer­kik­si Lähi-Idän Qa­ta­ris­ta. Kyl­lä, Qa­ta­ris­ta­kin. Min­käs­lai­nen ta­ri­na tä­hän oi­kein liit­tyy?

– Muu­tim­me La­pu­al­le mie­he­ni kans­sa jou­lu­kuus­sa vuon­na 2019. Muu­tim­me tän­ne Qa­ta­ris­ta ja avi­o­mie­he­ni on ”Mart­ti” Mo­ha­med El­mah­dy. Hän on egyp­ti­läi­nen.

Tas­si on it­se ko­toi­sin Ku­ri­kas­ta, puo­let elä­mäs­tään hän on asu­nut Sei­nä­jo­el­la. Hä­nel­lä on ai­kui­nen poi­ka Jani ja ty­tär Vii­vi jot­ka mo­lem­mat asu­vat Ku­ri­kas­sa.

Mikä tei­dät sai muut­ta­maan La­pu­al­le?

– Asuin­pai­kak­sem­me va­li­koi­tui La­pua, kos­ka äi­ti­ni asuu Ri­ta­mä­el­lä sekä eh­kä se­kin vai­kut­ti, et­tä ta­pa­sim­me en­sim­mäi­sen ker­ran mie­he­ni kans­sa tääl­lä La­pu­al­la. Ta­pa­sim­me Tin­de­ris­sa ja so­vim­me tref­fit, kun hän oli sil­loin ta­paa­mas­sa tut­ta­va­per­het­tään Kau­ha­val­la. Ta­pa­sim­me kas­vok­kain en­si­ker­ran La­pu­an ABC:lla ja lop­pu on his­to­ri­aa, Se­si­lia nau­raa.

Se­si­li­an mies ”Mart­ti” oli 11 vuot­ta töis­sä Qa­ta­ris­sa. Hän teki siel­lä työk­seen pa­lo­jär­jes­tel­mä- ja sam­mu­tus­suun­nit­te­li­jan ja las­ki­jan työ­tä. Yh­des­sä he asui­vat Qa­ta­ris­sa puo­li­tois­ta vuot­ta. Se oli ko­ke­mus si­nän­sä.

– Me­nin sin­ne avi­oi­tu­mi­seen liit­ty­vien asi­oi­den ta­kia, Se­si­lia pal­jas­taa.

Pa­ris­kun­ta ha­lu­si kui­ten­kin tul­la asu­maan la­keu­del­le. He ovat ty­käs­ty­neet La­pu­aan muun mu­as­sa paik­ka­kun­nan rau­hal­li­suu­den vuok­si. He ar­vos­ta­vat tääl­lä sää­tä ja puh­das­ta il­maa ja sitä, et­tei ole lii­kaa ih­mi­siä.

– Qa­ta­rin ke­sät oli­vat vä­lil­lä pääl­le +50-as­tei­sia, sekä elo­kuus­sa kos­teus oli jo­tain ai­van ka­ma­laa, Se­si­lia muis­te­lee ja ku­vai­lee kos­teut­ta höy­ry­sau­nal­la, jos­sa ol­tai­siin vaat­teet pääl­lä.

– Ko­keil­kaa sitä, niin tie­dät­te.

Myös väl­jyys on plus­saa.

– Mar­tin ko­ti­maas­sa Egyp­tis­sä asuu sata mil­joo­naa ih­mis­tä, jo­ten tääl­lä on ti­laa hen­git­tää enem­män sii­nä­kin mie­les­sä.

La­pu­al­la Mart­ti meni heti Se­dun suo­men­kie­len kurs­sil­le maa­lis­kuus­sa 2020.

– Noin vuo­si muu­tos­ta yh­tei­nen kie­lem­me eng­lan­ti vaih­tui suo­men kie­leen, Se­si­lia ker­too.

Mart­ti pu­huu­kin suo­mea kä­sit­tä­mät­tö­män hy­vin. Syyk­si hän ar­ve­lee, et­tä hän on kiin­nos­tu­nut vie­rais­ta kie­lis­tä. Ja hy­vin mo­ti­voin­tu­nut op­pi­maan.

Se­si­lia on töis­sä myy­jä­nä Alu­sa­sut Jus­ti­hin Ei­kä Me­le­ke­hen -yri­tyk­ses­sä. Mart­ti on töis­sä piz­ze­ria El­mas­sa.

– Oli mel­ko help­poa löy­tää tääl­tä työ­tä, kos­ka jois­sa­kin muis­sa tä­män ko­koi­sis­sa kau­pun­geis­sa si­nun täy­tyy tun­tea oi­ke­at hen­ki­löt tai ol­la su­kua, et­tä pää­set töi­hin. It­se­a­si­as­sa ny­kyi­seen työ­hö­ni pää­sin, kun yrit­tä­jä oli po­pup- liik­keen kans­sa La­pu­al­la, Se­si­lia ker­too.

Suo­mi su­juu Mar­til­ta, sil­ti hän ih­met­te­lee edel­leen suo­men­kie­len kou­ke­roi­ta. Eten­kin mur­re tuot­taa mie­len­kiin­toi­sia ti­lan­tei­ta.

– Kie­lem­me on hy­vin ri­kas, Se­si­lia miet­tii.

Kai­ken kaik­ki­aan Se­si­lia on sitä miel­tä, et­tä hei­dät on otet­tu tääl­lä hy­vin vas­taan.

– Mei­dät on otet­tu mu­ka­vas­ti vas­taan tääl­lä La­pu­al­la. Mie­he­ni pi­tää jal­ka­pal­los­ta ja hän pää­si heti mu­kaan La­pu­an Vir­ki­än ikä­mies­ten jouk­ku­ee­seen.

Se­si­lia on ”yh­dis­tys­hen­ki­nen”.

– Pää­sin mu­kaan SPR La­pu­an osas­ton mu­ka­vaan seu­raan ja sit­tem­min joh­to­kun­taan. Yh­des­sä yri­täm­me käy­dä myös SPR:n kie­li­ker­hos­sa ja kan­sain­vä­li­ses­sä klu­bis­sa. Tyk­kään ihan hir­ve­äs­ti teh­dä yh­dis­tys­työ­tä.

On­ko meil­lä jo­tain mitä me em­me osaa ar­vos­taa? Pi­däm­me­kö jo­tain it­ses­tään­sel­vyy­te­nä?

– Vuo­de­nai­ko­jen vaih­te­lut ovat ai­van iha­nat. Qa­ta­rin kuu­muu­den ja sa­teet­to­muu­den jäl­keen mie­he­ni pi­tää eri­tyi­ses­ti sa­tees­ta!

Myös tek­niik­ka ei ole joka pai­kas­sa it­ses­tään­sel­vyys.

– Vaik­ka vaan ihan net­ti­pa­ke­tit ja muut yh­tey­det esi­mer­kik­si. Qa­ta­ris­sa mak­soin 100 eu­roa kuus­sa ne­tis­tä ja sil­ti se ei ai­na ol­len­kaan toi­mi­nut.

Myös il­man puh­taus ja se et­tä ”raa­nas­ta tu­loo puh­ras­ta vet­tä” voi ol­la meil­le it­ses­tään­sel­vyys, jota osaa ar­vos­taa vas­ta, kun koh­taa jo­tain muu­ta elä­mäs­sään.

Kai­paat­te­ko jo­ta­kin tääl­lä La­pu­al­la ol­les­sa?

– Su­ku­lai­sia Egyp­tis­sä, Mart­ti sa­noo.

– En kek­si kyl­lä mi­tään huo­noa sa­no­mis­ta Suo­mes­ta tai La­pu­as­ta, jon­sei nyt sit­ten tal­ven kyl­myys, Se­si­lia nau­raa.

Yk­si toi­ve Se­si­li­al­la on eli jos­ko La­pu­an to­ri­a­lu­et­ta ke­hi­tet­täi­siin niin, et­tä siel­lä oli­si esiin­ty­mis­la­va.

– Sin­ne voi­si jär­jes­tää esiin­ty­mi­siä ja ta­pah­tu­mia.

Pa­ris­kun­ta on näh­nyt elä­män­sä ai­ka­na mo­nen­mois­ta paik­ka­kun­taa ja maa­ta, sil­ti he yk­si­se­lit­tei­ses­ti to­te­a­vat, et­tä La­pu­al­la kel­paa hy­vin asua. Eri­tyi­ses­ti Mart­ti on ko­ti­seu­tu­ra­kas ja ko­ti­seu­tu tar­koit­taa nyt La­pu­aa.

– On rau­haa ja rai­tis­ta il­maa sil­män kan­ta­mat­to­miin. Mu­ka­via ih­mi­siä, jot­ka ot­ta­vat mu­kaan niin ur­hei­luun kun muu­hun­kin toi­min­taan.

Kaik­ki on siis hy­vin.

– Toki haa­vei­lem­me omas­ta ta­los­ta ja pi­has­ta. Ja vaik­ka omas­ta yri­tyk­ses­tä­kin. Ai­ka näyt­tää to­teu­tu­vat­ko toi­veet.